ИШ ЎРИНЛАРИ

Ишга кабул килиш тартиби

Номзод хакидаги маълумотлар белгиланган тартибда урганиб чикилгач, маълумоти талабга жавоб берадиган номзод тегишли булим ва хизмат , тегишли директор уринбосарига дастлабки сухбатга таклиф этилади. Тегишли рахбарлар билан сухбатдан муваффакатли утган номзод жамият директори билан шахсан сухбатдан утади.

Саралаш ва сухбатдан утган номзод билан урнатилган тартибда мехнат шартномаси тузилади ва ишга кабул килиш тугрисидаги жамият директорининг буйруги кабул килинади. Номзоднинг малакаси ва тайёргарлигидан келиб чикиб жамият директори томонидан 1 ой ёки 3 ойлик синов муддати белгиланади.

Ишга кабул килинган ходимга мутахассилигига кура барча замонавий иш шароитлари, жумладан: махсус кийим, химоя воситалари, ички телефон алокаси, локал ва корпоратив компютер тармогидан фойдаланиш имкониятлари, канцелярия моллари ва барча зарурий, меёрий хужжатлар билан таъминланади.

Ходимнинг ижтимойи химояси конунчиликда белгиланган тартибда амалга оширилади, унинг манфаатлари касаба уюшмаси томонидан химояланади.